Hovedmeny

You are here

Miljøsertifiserte bygg med BREEAM-NOR

Bærekraftig bygging handler om å velge konstruksjoner som reduserer energiforbruket og velge bærekraftige materialer som ikke inneholder miljøskadelige stoffer som kan skade miljøet og svekke inneklima.

Gyproc har konstruksjoner, produkter og prosesser som hjelper byggeiere å oppnå gode verdier for miljøsertifisering av bygg i henhold til de vanligste sertifiseringssystemer som for eksempel BREEAM-NOR.

BREEAM-NOR er den norske bygg- og eiendomsnæringens eget klassifiseringsverktøy for bærekraftige bygg. 

 

HEA 9 - FORURENSNING I INNEMILJØ

Å redusere forurensninger i inneluften (svevestøv og kjemiske forbindelser) gjennom krav til dokumentert godt byggrenhold og valg av materialer og produkter med dokumentert lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske signalsubstanser/forbindelser.

Hea 9.3 Innhold i maling og lakk
VOC-innhold under grenseverdi i EU-direktiv 2004/42/CE, fase II
Gjelder all interiørmaling og lakk benyttet innendørs også industrielt påført (på fabrikk) gjelder vannbaserte og løsemiddelbaserte malinger, lakk, beis, oljer: ref 12 kategorier (a-l) gitt i Annex II i direktivet.
For å sikre at malingen ikke skal råtne i malingsboksen må malingen være tilsatt konserveringsmiddel. Dette er vanlig i industrielt fremstilt maling.

Hea 9.4 Avgassing fra maling og lakk
Avgassing (TVOC) fra interiørmalingen tre døgn etter påføring skal oppgis. Foreløpig ingen krav til grenseverdi for avgassing.

Hea 9.5 Utslippsnivå fra bygningsprodukter
Følgende bygningsprodukter benyttet i oppholdsrom må dokumenteres: Trepaneler, trekonstruksjoner, tregulv, halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv, himlingsplater, gulvlim, fugemasse og veggkledninger.
Trenger ikke testes: tegl, naturstein, keramiske fliser, glass, metaller og ubehandlet tre. Hvis produktgruppen ikke brukes, kan man telle denne som oppfylt.

Gyprocs produkter er framstilt av naturmaterialet gips og har ingen emisjoner av VOC/TVOC.
Gyproc tilbyr Gyptone Activ'Air™ - akustikkhimling som gir sunn inneluft
Gyproc AS har introdusert Gyptone Activ’Air™, en patentert teknologi, som aktivt bryter ned VOC-emisjoner som for eksempel formaldehyd, til uskadelige inaktive forbindelser. Gyptone himlinger med Activ'Air kan dermed aktivt redusere formaldehydkonsentrasjonen i en bygning til fordel for inneklimaet.
 

MAT 1 - MATERIALSPESIFIKASJON

Fremme bruk av byggematerialer som har liten påvirkning på miljøet i løpet av hele bygningens livssyklus. Det finnes ulike alternativer for å oppnå poeng (punkt 1-4 nedenfor). I tillegg gjelder et minstekrav om å unngå miljøgifter i materialer (punkt 5).

Gyproc arbeider kontinuerlig med miljøutvikling for å møte fremtidige utfordringer i forhold til ressursforbruk, klimaendringer og bærekraftig miljø. Gyproc er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og er en godkjent EMAS-bedrift.

Produktene er basert på materialet gips, et naturlig forekommende råmateriale som i naturen er brutt som gipsstein. Gips inneholder ingen miljøskadelige eller giftige stoffer, og avgir ingen emisjoner. Et effektivt innsamlings- og gjenvinningssystem har redusert behovet for nye råmaterialer, og har også redusert behovet for deponi. Gyproc gipsplater er helt resirkulerbare og kan brukes i produksjonen av nye plater.
Gyproc har siden midten av 2011 benyttet naturgass (LNG) som energikilde som har vært med på å redusere utslipp av CO2 og Nox.
Produksjonen av de fleste produktene foregår i Norge, noe som reduserer behovet for transport. 

Mat 1.1 Klimagassberegninger
Våre EPD'er oppgir CO2-ekvivalenter utslipp per kvadratmeter produsert materiale. Se lenke til EPD'ene under Mat 1.3.
 

Mat 1.2 Livsløpsanalyse (LCA)
LCA er en omfattende metode for å evaluere de miljømessige konsekvensene av et produkt over hele sin livssyklus i henhold til bestemte ISO-eller EN-standarder; ISO 25930 og EN 15804. Resultatene av LCA er presentert i form av EPD'ene som er publisert. Se lenke til EPD'ene under Mat 1.3.

Mat 1.3 EPD
Gyprocs miljødeklarasjoner er publisert gjennom EPD-Norge, EcoProducts, NOBB, CoBuilder. Standardiserte livsløpsanalyser (EPD) av Gyprocs mest brukte gips- og komposittplater finnes tilgjengelig.


Mat 1.4 Ytelseskrav 

Gyprocs plateprodukter er vurdert i ECOProduct og tilfredsstiller grønt i helse- og miljøfarlige stoffer samt ressursbruk og hvitt i drivhuseffekt og skal ikke vurderes for inneklima.
Lenker til ECOProduct-vurderinger:

MAT 1.5 Miljøgifter – minimumskrav
Gyprocs produkter inneholder ingen miljøgifter beskrevet i sjekkliste A 20.
Tre av våre plateprodukter innehar SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning.

 

MAT 5 - ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER

Fremme spesifikasjon av ansvarlig innkjøpt bygningsprodukt for viktige bygningselementer.

Gyproc AS er en seriøs leverandør av byggesystemer og er miljøsertifisert i henhold til ISO14001.


Referanser til ISO innkjøpsprosedyrer:
ISO 9001 - 7.4, 8.4
ISO 14001 - 4.4.6
OHSAS18001 - 4.4.6
NS 16001 - 3.4.6